2. stupeň

11. zadanie
Grécka figurálna kresba II.

2.stupeň

V ďalšej časti témy sa zameriame na farebné riešenie kompozície. Všimnite si, že farby sú nanášané plošne, bez tieňovania s výraznou lineárnou
kresbou. Hlavne pozadie je zobrazené plošne, alebo dekoratívne, niekedy len v jednej farbe. Postavy sú väčšinou v čiernej, alebo v okrových farbách.
Spolu z červenou sú to aj základné farby väčšiny gréckych malieb. Na farbenie môžete využiť jednu z týchto techník: olejový pastel, tempery,
akryl, fixky, prípadne ich kombináciu. Obrázky sú v zadaní č.10.

 

10. zadanie

Grécka figurálna kresba (5 – 3 stor. pred n. l. )

Všimnite si charakteristické znaky gréckej štylizácie, ktorá sa prejavuje hlavne pri kresbe postáv ( ľudí a zvierat ). Námety zobrazujú výjavy z gréckej mytológie a spájajú v sebe reálnu i fantazijnú zložku. Zdôrazňujú predovšetkým dejovú a obsahovú stránku diela . Pozadie a krajina pôsobia skôr dekoratívne, ako vedľajšia zložka. Štylizácia je zrejmá aj v používaní farebnosti. Farby sú zredukované na niekoľko základných odtieňov  ( hlavne rôzne odtiene okru, čierna a biela) . Nanášané sú plošným spôsobom, bez použitia tieňovania a tónovania. Na základe týchto hlavných znakov sa pokúste o vytvorenie vlastnej kompozície zobrazujúcu výjav z gréckej mytológie. Cieľom je dosiahnuť dynamickú kresbu postáv ( ľudí, mytologických bytostí ).  Minimálny počet týchto postáv je 4. Na budúcom vyučovaní budeme riešiť len lineárnu kresbu.  Ako podklad môžete využiť aj farebný papier.

Formát výkresu : A3

9. zadanie

Papierová plastika téma č.2

Nechajte sa inšpirovať obrazovou prílohou a  vytvorte vlastnú štylizovanú figurálnu, alebo poloabstraknú priestorovú kompozíciu.
Postup práce si rozdelíme do dvoch samostatných tém. ( na každú z nich máte dva týždne )
Téma č. 2. Priestorová realizácia:
Na kartón, alebo iný hrubý papier postupne rozkreslíme a vystrihneme jednotlivé diely plastiky, ktorú sme si už predtým navrhli . Postupujeme
buď tak, že jednotlivé plochy vrstvíme a lepíme a tak postupne vzniká priestorový tvar, alebo spájame pomocou zárezov ako pri skladačke. Oba
spôsoby práce môžeme aj kombinovať.

8. zadanie

Papierová plastika

Nechajte sa inšpirovať obrazovou prílohou a  vytvorte vlastnú štylizovanú figurálnu, alebo poloabstraknú priestorovú kompozíciu.
Postup práce si rozdelíme do dvoch samostatných tém. ( na každú z nich máte dva týždne )

Téma č. 1. Rozkreslenie plastiky:
Nesnažíme sa o finálny produkt. Najdôležitejšou časťou tejto témy je zachytiť v kresbe proces vášho výtvarného myslenia, od prvotného nápadu, cez návrhy rôznych variant, až po výslednú víziu priestorového artefaktu. Začíname jednoduchou lineárnou skicou. Nápad postupne rozkresľujeme. Výsledná kresba by mala zachytávať plastiku z viacerých pohľadov, minimálne z náznakom priestorových vzťahov. ( svetlo-tieň )
Formát pracovných listov: A3
Technika kresby ja ľubovoľná.

 

 

7. zadanie

Autoportrét   II.  Pozadie   1.roč. 2 stupeň

 

Doplň nakreslený portrét pozadím. Hlavným účelom pozadia je umocniť atmosféru portrétu, prípadne doplniť jeho obsah. Základným prostriedkom , ktorý používame je plošné spracovanie pomocou svetiel a tieňov. Tvár môže vystupovať z tmy, môže sa strácať v svetle jej okraje môžu byť rozostrené. Použitie svetla je hlavným prostriedkom na dosiahnutie požadovanej atmosféry.

 Druhou možnosťou je doplnenie pozadia o ďalšie prvky ( abstraktný, alebo dekoratívny vzor, krajina, interiér či akýkoľvek iný prvok. ) Použitie ďalších prvkov je hlavným prostriedkom na rozšírenie obsahu diela.

1-mäkká ceruzka na svetlý papier

2-svetlá pastelka na tmavý papier

 Formát výkresu : A4

6. zadanie

Autoportrét I. 1.roč. 2 stupeň

Nakresli vlastný portrét. Ako predlohu je lepšie využiť zrkadlo než fotku, aj keď je to zložitejšie. Pre dobrý kontrast a zintenzívnenie výrazu je ideálne
použiť bodové svetlo ( lampu ) v tmavšej miestnosti. Umiestnením lampy môžete dosiahnuť špecifický efekt. Pozadie zatiaľ neriešime, to bude
predmetom ďalšej témy.
Technologicky môžeme požadovaný efekt zvýrazniť použitím materiálu.
1-mäkká ceruzka na svetlý papier, alebo
2-svetlá pastelka na tmavý papier
Formát výkresu : A4

 

5. zadanie

Praktické zadania z dejín umenia        1.roč. 2 stupeň

Umenie keltov

 

Všimnite si charakteristické znaky keltskej štylizácie: Zjednodušenie a deformácia tvaru, preplietanie tvarov, ornamentalizácia motívu, (špirály, línie, kruhy). Námety majú mytologický charakter (bájne postavy a zvieratá). Na základe hlavných znakov aztéckeho umenia sa pokúste o vytvorenie vlastnej kompozície alebo príbehu . Vytvorte si lineárnu (obrysovú) kresbu ( ceruzka, pero, alebo tenká centrofixa). Kresbu následne vyplňte (fixa, tuš, gélové pero a pod.) tak aby výsledkom bola dvojfarebná, alebo viacfarebná plošná kompozícia. Formát výkresu : A4

 

 

4. zadanie

Súmerný ornamentálny motív        

 

Vytvorte zaujímavú ornamentálnu kompozíciu (abstraktnú, alebo poloabstraktnú), kde ako jeden zo základných kompozičných princípov bude využitá osová, alebo stredová súmernosť, prípadne opakovanie vzoru. Pri práci sa môžete nechať inšpirovať prvkami z obrazovej prílohy : Technika je ľubovoľná, môžete použiť aj niektorý z kreatívnejších PC programov  ). Formát výkresu : A4

 

 

 

3. zadanie 

Praktické zadania z dejín umenia        

Expresívny portrét

Vytvorte portrét inšpirovaný reálnym modelom použitím expresívnych  ( výrazových ) prostriedkov : deformácia, prekontrastovanie, vynechanie nepodstatných detailov a pod. Cieľom je vytvoriť portrét s výrazným emočným obsahom. 

 Technika : (tuš, centrofixa, alebo obyčajné pero)

Alternatívne spracovanie : Pokiaľ máte možnosť, portrét môžete spracovať aj v niektorej z grafických techník.

Formát výkresu : A4

 

 

2. zadanie Surealistické zátišie

Vytvorte zátišie s nereálnymi vzťahmi či prvkami podobne ako v pripojenej prílohe. V prípade surrealizmu bol hlavnou inšpiráciou svet snov a podvedomia. Využiť môžete aj reálu predlohu (alebo jej časť) a tú postupne meniť.

 Formálne sa zamerajte na výrazný spôsob tieňovania. Môžete využiť aj sivý, alebo čierny papier na ktorý potom použijete mäkkú ceruzku, pastelku, uhlík a pod. (v prípade sivého papiera aj bielu pastelku). Formát výkresu- (A3).

Vaše hotové diela alebo vaše otázky môžete poslať na email ( mociliakrobert@gmail.com ), kde ich môžeme spoločne prekonzultovať.