Podmienky na prijatie

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky v hudobnom odbore. V  štúdiu pre dospelých sú žiaci prijímaní na základe záväznej prihlášky.

Žiakov do hudobného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Hodnotí sa predovšetkým hudobné cítenie, spievanie (intonovanie) tónov podľa klavíra, spev vopred pripravenej jednoduchej piesne a rytmické cítenie .

Prijímanie žiakov prebieha vždy v mesiaci máj pre nasledujúci školský rok. Presný dátum prijímacích skúšok je vždy zverejnený v dostatočnom predstihu na stránke školy a tiež vo forme plagátu.

O štúdium v hudobnom odbore našej školy je veľký záujem. Preto odporúčame rodičom prihlásiť svoje dieťa už v termíne konania prijímacích skúšok.

Zároveň je potrebné odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku na štúdium s pripojeným dotazníkom a čestné vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť nižšie, alebo vyzdvihnúť osobne na sekretariáte SZUSLH (Kontakt: sekretariat@szuslh.sk).

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky v hudobnom odbore. V  štúdiu pre dospelých sú žiaci prijímaní na základe záväznej prihlášky.