Podmienky na prijatie

Žiakov do výtvarného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa.

Predpokladom na prijatie dieťaťa do prípravného ročníka nášho výtvarného odboru je:

Prijímanie žiakov prebieha vždy v mesiacoch apríl a máj pre nasledujúci školský rok.

Presný dátum prijímacích skúšok je vždy zverejnený v dostatočnom predstihu.

O štúdium vo výtvarnom odbore našej školy je veľký záujem. Preto odporúčame rodičom prihlásiť svoje dieťa už v jarných mesiacoch.

Zároveň je nutné odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku na štúdium s pripojeným dotazníkom a čestné vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť nižšie, alebo vyzdvihnúť osobne na sekretariáte SZUSLH (Kontakt: sekretariat(a)szuslh.sk).