8.B

11. zadanie
Symbolická maľba II.

8.B

Lineárnu kresbu z minulej hodiny budeme vyfarbovať pastóznym spôsobom(hrubšou vrstvou farebnej hmoty), tak aby sa farby dali miešať a zapracovávať priamo na ploche obrazu. Preto použijeme olejový pastel, alebo tempery (akryl). Farby vyberáme na základe nášho pocitu a nálady, ktorý chceme dosiahnuť bez ohľadu nareálny základ. Pokiaľ robíme nabiely papier vykrývame celý formát , ak robíte na papier farebný, môžeme ho použiť ako jednu z hlavných farieb. Obrazová príloha je v zadaní č. 10

 

 

10. zadanie

Symbolická maľba ( koniec 19.stor. )

Všimnite si charakteristické znaky symbolickej maľby. Námety zobrazujú výjavy z mytológie, alebo snového sveta ( niekedy až strašidelného ) a spájajú v sebe reálnu i fantazijnú zložku. Pozadie a krajina pôsobia dramaticky. Štylizácia je zrejmá aj v používaní farebnosti. Farby sú nereálne, zdôrazňujú pocitovú stránku diela. Na základe týchto hlavných znakov sa pokúste o vytvorenie vlastnej kompozície alebo príbehu, ktorý môže, ale nemusí vychádzať z vašej vlastnej fantázie, či snov. Na budúcom vyučovaní si vytvoríme len lineárnu kresbu. Ako podklad môžete využiť aj farebný papier.

Formát výkresu : A3

 

9. zadanie

Motív oka

Inšpirujte sa obrazovou prílohou. Vytvorte fantazijnú kresbu, ktorá v sebe nesie motív oka v rôznom význame v zaujímavom a originálnom spracovaní. Kresby by mala obsahovať reálne i fantazijné prvky. Miera týchto dvoch prvkov závisí na vás.
1. Časť úlohy: ceruzkou, alebo perom si v linke predkreslite celú kompozíciu
(bez tieňovania a šrafovania )
Formát výkresu : A3

8. zadanie 
Expresívny portrét


Vytvorte portrét inšpirovaný obrazovou prílohou, použitím expresívnych prostriedkov : deformácia tvaru, štylizácia ( napr. zjednodušenie tvaru ), vynechanie nepodstatných detailov, nereálna farebnosť a pod. Cieľom je vytvoriť portrét s výrazným emočným obsahom ( radosť, strach, smútok ... )
Technika : hustejšia farba ( akryl, tempera ), široké štetce
Formát výkresu ( alebo inej tvrdšej podložky ): A3

 

         

Praktické zadania z dejín umenia       8.roč. 1 stupeň

Jednoduchý rastlinný ornament

Na jeden formát ( A3 ) rozkreslite ornamentálny motív inšpirovaný rastlinným svetom v rôznych variáciách, tak aby ste vytvorili zaujímavú kompozíciu na danom formáte. Samotné vzory si môžete aj predkresliť ceruzkou, neskôr ich spracujeme plošne, v jednej farbe ( napr. čiernej ). Pri kreslení sa snažte o čo najväčšiu rozmanitosť a originalitu ornamentov. 

Technika kresby a farebnosť podkladového papiera je ľubovoľná, dbáme len na to aby nám umožnila detailné spracovanie motívu.  

 6. zadanie
Papierová plastika

Nechajte sa inšpirovať obrazovou prílohou a  vytvorte vlastnú poloabstraknú, alebo abstraktnú priestorovú kompozíciu.
Postup: Na kartón ( môžete použiť aj akýkoľvek iný materiál, ktorý sa dá ľahko strihať či rezať a následne aj lepiť ) urobte lineárnu kresbu perom,
kde si navrhnete jednotlivé stavebné diely kompozície. Tie potom vystrihneme, alebo vyrežeme. Pri jej spájaní a tvarovaní využite lepenie a
skladanie kartónu aj zárezy - „suchý spoj.“
Minimálna veľkosť formátu je 30 cm

                                                                                                         

 

Praktické zadania z dejín umenia        8.roč. 1 stupeň

  Súhvezdia

 

  Vytvorte kresbu súhvezdí, ktorá bude čiastočne inšpirovaná skutočnosťou ( hviezdnou mapou ) a čiastočne doplnená fantáziou ( znázornenie súhvezdí). Miera týchto dvoch prvkov závisí na vás. Vaša mapa môže obsahovať rôzne reálne i vymyslené prvky. (postavy, zvieratá, predmety). Ako techniku použite perokresbu. (tuš, centrofixa, alebo obyčajné pero). Ak chcete dosiahnuť efektu svetlej kresby na tmavom pozadí môžete použiť techniku preškrabávania do voskového podkladu ( spodná vrstva svetlá, horná tmavá ), alebo môžete obrázok invertovať v niektorom z grafických PC programov.

  Formát výkresu : A3

 

  4. zadanie

Dekoratívna téma        8.roč. 1 stupeň

 

Dekoratívne a ornamentálne postupy umožňujú využiť námety abstraktné i konkrétne, figuratívne . Ich spoločným znakom je spracovanie v ploche, bez tieňovania a priestorových vzťahov,

Vytvorte ceruzkou vlastný vzor inšpirovaný obrazovou prílohou a ten následne kolorujte Ako podklad môžete využiť aj farebný papier, inak je technika ľubovoľná .( fixa, tuš, farby a pod.)

Formát výkresu : A3

 

 

3. zadanie 

Praktické zadania z dejín umenia

Mikrosvet

 

Nechajte sa inšpirovať zábermi mikrosveta a vytvorte vlastnú poloabstraknú kompozíciu.

Postup: Na výkres formátu A4 si najskôr urobte lineárnu kresbu perom, alebo tenkou fixou vo farbe, ktorá bude na obrázku dominantná

   Obrázok potom vyfarbite širšími fixami, alebo zvýrazňovačkami v čistých plochách (bez šrafovania) . Jednotlivé plochy môžete aj vrstviť, čiže prekrývať jednu             farebnú plochu druhou.

2. zadanie Barokové zátišie    

 

Milí umelci, vytvorte zátišie z rôznych predmetov s výraznými efektmi svetla a tieňa.

Zátišie si môžete aj reálne poskladať, alebo čiastočne či plne využiť fantáziu. 

Formálne pracujte v škále sivých odtieňov. Môžete využiť aj sivý, alebo čierny papier na ktorý potom použijete mäkkú ceruzku, pastelku, uhlík a pod. (v prípade sivého papiera aj bielu pastelku).

Formát výkresu- (A3).

Teším sa na vaše práce!

Váš učiteľ Robo Močiliak