Pedagógovia

O odborný, ale aj osobnostný rast našich budúcich huslistov, gitaristov, klaviristov, akordeonistov a spevákov sa starájú pedagógovia hudobného odboru. 

 

PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

hra na zobcovej flaute, hra na akordeóne, zborový spev, hra na klavíri

Mgr. art. Martin Socháň - vedúci hudobného odboru

hra na husliach, hudobná náuka, komorná hra

Ing. Michal Kubáň, DiS. art.

hra na gitare, hra v ľudovom súbore

Janka Suchánková

hra na klavíri

Mgr. Eva Kučerová

hra na gitaru

Marek Horečný

hra na gitaru

Mgr. Jelena Hazuchová

hudobná náuka