Pedagógovia

O odborný, ale aj osobnostný rast našich budúcich huslistov, gitaristov, klaviristov, akordeonistov a spevákov sa starájú pedagógovia hudobného odboru. 

 

PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

hra na zobcovej flaute, hra na akordeóne, zborový spev, hra na klavíri

Mgr. art. Martin Socháň

vedúci hudobného odboru, hra na husliach, hudobná náuka, komorná hra

Alena Laučíková

hra na klavíri

Ing. Michal Kubáň, DiS. art.

hra na gitare, hra v ľudovom súbore

Janka Suchánková

hra na klavíri

Mgr. Jelena Hazuchová

hudobná náuka