Pedagógovia

O odborný, ale aj osobnostný rast našich budúcich huslistov, gitaristov, klaviristov, akordeonistov a spevákov sa starájú pedagógovia hudobného odboru. 

 

PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

hra na zobcovej flaute, hra na akordeóne, zborový spev, hra na klavíri

Mgr. art. Martin Socháň

vedúci hudobného odboru, hra na husliach, hudobná náuka, komorná hra

Ing. Michal Kubáň, DiS. art.

hra na gitare, hra v ľudovom súbore

PaedDr. Zlatica Jurišová

hra na klavíri, korepetície, prípravné štúdium, muzikoterpia

MgA. Ľubomíra Dutková, PhD.

sólový spev, hra na klavíri

Mgr. Jelena Hazuchová

hudobná náuka

Janka Suchánková

hra na klavíri

Alena Laučíková

hra na klavíri