Pedagógovia

O odborný, ale aj osobnostný rast našich budúcich huslistov, gitaristov, klaviristov, akordeonistov a spevákov sa starájú pedagógovia hudobného odboru. 

 

PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

hra na zobcovej flaute, hra na akordeóne, zborový spev, hra na klavíri

Mgr. art. Martin Socháň

hra na husliach, hudobná náuka, komorná hra

Martin Puška, DiS. art.

hra na husliach

Ing. Michal Kubáň, DiS. art.

hra na gitare, hra v ľudovom súbore