Alena Laučíková

Vzdelanie

Stredná všeobecnovzdelávacia škola Liptovský Hrádok

Konzervatórium Košice ( hra na akordeón)

a kurzy:

Zborový spev a dirigovanie - MC Bratislava

Etika - doplňujúce vzdelávanie / MPC Banská Bystrica

Muzikoterapia a etnopedagogika -  priebežné vzdelávanie /MPC Prešov

Talent v akcii – Iuventa/ Slovenský inštitút mládeže

 

Odborná a pedagogická prax

Profesne hra na akordeón – postupne aj hra na zobcovej flaute, klavíri, keyboarde, vyučovanie hudobnej náuky 

Pedagóg ZUŠ Levoča, Liptovský Hrádok a iné          

S hudbou inak:

dirigentka ženského speváckeho speváckeho zboru Liptovský Peter,

výchovné koncerty pre žiakov ZŠ, MŠ,  pedagogické čítanie,

scenáre koncertov so slovom ( použité napr. Čajka Livingston R. Bacha, poézia M. Rúfusa, „ženská“ poézia, Lietajúca Alžbetka D. Pastirčáka),

muzikoterapeutické procesy: skupinové vyučovane hudobnej výchovy - Gymnázium v Liptovskom Hrádku a arteterapia v DSS v Liptovskom Hrádku.

Projekty (1992 – 2014):

Alternatívne vyučovanie, schválené  MŠaV SR          

Wisnerove dni -  Cyklus koncertov vážnej hudby na Liptove/ spolupráca s A. Šubom na príprave projektu (za sekciu hudby  OZ Art Štúdio L. Hrádok )

Muzikantské návštevy - príprava projektov/ dielní/ workshopov pre žiakov ZŠ a ZUŠ zamerané na súčasnú hudbu s pozvanými interpretmi.

 

Súčasnosť

V súčasnosti pôsobí ako pedagogička na Súkromnej základnej umeleckej škole LH / hra na klavír/  a Súkromnom tanečnom konzervatóriu LH / predmet povinný klavír/.