Všeobecne

Súkromnú základnú umeleckú školu zriadila v roku 2002 Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD. na základe  rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súčasnosti má škola 3 odbory - TANEČNÝ,  HUDOBNÝ a VÝTVARNÝ, svoje služby poskytuje v Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši.

Žiaci školy môžu získať primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1B) a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2B). Okrem toho môžu pokračovať v štúdiu na konzervatóriách, stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním.

 Spolupráca s profesionálnymi umelcami

Už od zriadenia školy sa snažíme spolupracovať s odborníkmi zo sveta umenia. Každá takáto spolupráca posúva našich žiakov ďalej a učí nás vzájomnej tolerancii a rešpektu.

Naše pozvanie na spoločné vystúpenie alebo vedenie workshopov doteraz prijali: 

Sme členmi