Poplatky za štúdium

Školné a platby za štúdium na šk. rok 2019/2020

Študijný odbor Cena Obdobie
Tanečný odbor 45,- € September - December 2019
45,- € Január - Jún 2020
 
Výtvarný odbor 50,- € September - December 2019
50,- € Január - Jún 2020
  100,- € Príprava na stredné školy
 
Hudobný odbor 55,- € September - December 2019
55,- € Január - Jún 2020
 

 

Kombinácia viacerých odborov

 

Študijný odbor Cena Obdobie
Tanečný + hudobný odbor 80,- € September - December 2019
80,- € Január - Jún 2020
 
Výtvarný + hudobný odbor 85,- € September - December 2019
85,- € Január - Jún 2020
 
Tanečný + výtvarný odbor 90,- € September - December 2019
90,- € Január - Jún 2020
 
Výtvarný + hudobný + tanečný odbor 125,- € September - December 2019
125,- € Január - Jún 20120

 

Zľava z ceny školného pre súrodencov

 

Počet súrodencov Súrodenecká zľava
Dvaja súrodenci Druhý súrodenec platí len 50% školného
   
Traja súrodenci

Druhý súrodenec platí 50% školného

Tretí súrodenec platí 30% školného

 

Zľava zo školného sa vzťahuje na nižšiu sumu z celkovej sumy školného medzi jednotlivými súrodencami.

Členovia DFS Pramienok platia poplatky priamo na účet súboru, preto v ich prípade nie je možné uplatniť súrodeneckú zľavu v inom odbore alebo súbore ZUŠ.

 

Školné pre dospelých

 

Študijný odbor Cena Obdobie
Hudobný odbor 100,- € September - December 2019
100,- € Január - Jún 2020
 
Výtvarný odbor 60,- € September - December 2019 *
60,- € Január - Jún 2020 *
 
    * lekcia 6,- €

 

Miniprípravka

 

Študijný odbor Cena Obdobie

Miniprípravka I., Miniprípravka II.A, Miniprípravka II.B

40,- € September - December 2019
40,- € Január - Jún 2020
 

 

Informácie ku platbám školného na rok 2019/2020

 

Platby školného posielajte na tento účet:

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2291 2339

(číslo účtu: 2922912339/1100)

Variabilný symbol: Rodné číslo dieťaťa pred lomítkom

Do poznámky: Meno dieťaťa, odbor

 

Splatnosť:

1. časť (September - December 2019) do 30. septembra 2019

2. časť (Január - Jún 2020) do 31. januára 2020

 

V prípade, že rodič nedá škole súhlas s nápočtom (čestné prehlásenie), školné sa zvyšuje o 200%

V prípade neskoršieho nástupu do SZUŠ alebo do miniprípravky, je možné poplatok za tieto aktivity vypočítať alikvotnou čiastkou podľa počtu mesiacov v danom polroku.

Školné sa vracia na žiadosť zákonného zástupcu len v prípade viac ako dvojmesačnej súvislej absencie žiaka na vyučovaní, ktorá je zdôvodnená a riadne doložená.

Riaditeľka školy môže znížiť alebo odpustiť školné na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ak sa rodina ocitne v  hmotnej núdzi. Túto skutočnosť je nutné doložiť potrebnými potvrdeniami z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Cenník je platný od 21. 8. 2019