Poplatky za štúdium

Školné a platby za štúdium na šk. rok 2022/2023

Študijný odbor Cena Obdobie
Tanečný odbor 80,- € September - December 
80,- € Január - Jún 
 
Výtvarný odbor 90,- € September - December
90,- € Január - Jún
  200,- € Príprava na stredné školy
 
Hudobný odbor 100,- € September - December 
100,- € Január - Jún 
 

 

Kombinácia viacerých odborov

 

Študijný odbor Cena Obdobie
Tanečný + hudobný odbor 120,- € September - December 
120,- € Január - Jún 
 
Výtvarný + hudobný odbor 130,- € September - December 
130,- € Január - Jún 
 

 

Zľava z ceny školného pre súrodencov

 

Počet súrodencov Súrodenecká zľava
Dvaja súrodenci Druhý súrodenec platí len 50% školného
   
Traja súrodenci

Druhý súrodenec platí 40% školného

Tretí súrodenec platí 30% školného

 

Zľava zo školného sa vzťahuje na nižšiu sumu z celkovej sumy školného medzi jednotlivými súrodencami.

Členovia DFS Pramienok platia poplatky priamo na účet súboru, preto v ich prípade nie je možné uplatniť súrodeneckú zľavu v inom odbore alebo súbore ZUŠ.

 

Školné pre dospelých

 

Študijný odbor Cena Obdobie
Hudobný odbor 200,- € September - December 
200,- € Január - Jún 
 
     


Miniprípravka

 

Študijný odbor Cena Obdobie

Miniprípravka I., Miniprípravka II.A, Miniprípravka II.B

60,- € September - December 
60,- € Január - Jún 
 

 

Informácie ku platbám školného na rok 2022/2023

 

Platby školného posielajte na tento účet:

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2291 2339

(číslo účtu: 2922912339/1100)

Variabilný symbol: Rodné číslo dieťaťa pred lomítkom

Do poznámky: Meno dieťaťa, odbor

 

Splatnosť:

1. časť (September - December 2021) do 30. septembra 2022

2. časť (Január - Jún 2022) do 31. januára 2023

 

V prípade, že rodič nedá škole súhlas s nápočtom (čestné prehlásenie), školné sa zvyšuje o 250%

V prípade neskoršieho nástupu do SZUŠ alebo do miniprípravky, je možné poplatok za tieto aktivity vypočítať alikvotnou čiastkou podľa počtu mesiacov v danom polroku.

Školné sa vracia na žiadosť zákonného zástupcu len v prípade viac ako dvojmesačnej súvislej absencie žiaka na vyučovaní, ktorá je zdôvodnená a riadne doložená.

Riaditeľka školy môže odpustiť školné na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ak sa rodina ocitne v  hmotnej núdzi. Túto skutočnosť je nutné doložiť potrebnými potvrdeniami z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Cenník je platný od 1. 9. 2022