Podmienky na prijatie

Do začiatku nového školského roka zostáva posledných pár dní a je možné ešte prihlasovať svoje deti do hudobného, tanečného alebo výtvarného odboru.

Potrebné je vyplniť a odovzdať prihlášku na štúdium a čestné prehlásenie. Prihlášku môžete odovzdať v budovách jednotlivých odborov alebo na sekretariáte školy na ul. Tranovského v hlavnej budove.

Prihlášky na stiahnutie

Pri prihlasovaní sa na štúdium je potrebné vyplniť aj čestné prehlásenie, bez vyplneného čestného prehlásenia sa na žiaka vzťahuje vyššie školné....viď poplatky za šútdium.

 

Hudobný odbor

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky v hudobnom odbore. V  štúdiu pre dospelých sú žiaci prijímaní na základe záväznej prihlášky.

Žiakov do hudobného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Hodnotí sa predovšetkým hudobné cítenie, spievanie (intonovanie) tónov podľa klavíra, spev vopred pripravenej jednoduchej piesne a rytmické cítenie .

Prijímanie žiakov prebieha vždy v mesiaci máj pre nasledujúci školský rok. Presný dátum prijímacích skúšok je vždy zverejnený v dostatočnom predstihu na stránke školy a tiež vo forme plagátu.

O štúdium v hudobnom odbore našej školy je veľký záujem. Preto odporúčame rodičom prihlásiť svoje dieťa už v termíne konania prijímacích skúšok.

Zároveň je potrebné odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku na štúdium s pripojeným dotazníkom a čestné vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť vyššie, alebo vyzdvihnúť osobne na sekretariáte SZUSLH (Kontakt: sekretariat@szuslh.sk).

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky v hudobnom odbore. V  štúdiu pre dospelých sú žiaci prijímaní na základe záväznej prihlášky.

 

Výtvarný odbor

Žiakov do výtvarného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa.

Predpokladom na prijatie dieťaťa do prípravného ročníka nášho výtvarného odboru je:

Prijímanie žiakov prebieha vždy v mesiacoch apríl a máj pre nasledujúci školský rok.

Presný dátum prijímacích skúšok je vždy zverejnený v dostatočnom predstihu.

O štúdium vo výtvarnom odbore našej školy je veľký záujem. Preto odporúčame rodičom prihlásiť svoje dieťa už v jarných mesiacoch.

Zároveň je nutné odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku na štúdium s pripojeným dotazníkom a čestné vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť vyššie, alebo vyzdvihnúť osobne na sekretariáte SZUSLH (Kontakt: sekretariat(a)szuslh.sk).