Podmienky na prijatie

Pre školský rok 2021/2022 môžeme prijať žiakov do výtavrného, tanečného a hudobného odboru.

 

Ak máte záujem o štúdium vo výtvarnom odbore, kontaktujte zastupujúcu vedúcu odboru Mgr. Katarínu Vronkovú (tel: 0948 128 850) a zistite, či je pre Vaše dieťa v jeho vekovej kategórii voľné miesto.

Pre prihlásenia do tanečného odboru postupujte rovnako a kontaktuje:

 

V hudobnom odbore sú pre šk. rok 2021/2022 voľné miesta v nástrojoch: husle, klavír, zobcová flauta, akordeón, sólo spev a zborový spev. Pre hru na gitaru nových žiakov neprijímame. V budúcom roku Je však možné zapísať Vaše dieťa do poradovníka záujemcov. V prípade, že sa počas roka niektoré miesto uvoľní, budeme Vás kontaktovať. V prípade záujmu o miesto v poradovníku, kontaktujte nás na generálnom sekretariáte školy.

 

Hudobný odbor

Žiakov do hudobného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. Tá bude tento rok prebiehať do konca šk. roka 2021 individuálne, na základe pozvania po zaslaní prihlášky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Hodnotí sa predovšetkým hudobné cítenie, spievanie (intonovanie) tónov podľa klavíra, spev vopred pripravenej jednoduchej piesne a rytmické cítenie .

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky v hudobnom odbore. V štúdiu pre dospelých sú žiaci prijímaní len v prípade voľných kapacít školy.

Vyučovanie v hudobnom odbore prebieha len v elokovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši.

 

Výtvarný odbor

Žiakov do výtvarného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky, ktorá prebieha kolektívnou alebo individuálnou formou.

Kolektívna prijímacia skúška – júl a august (na základe pozvania po zaslaní prihlášky)

Individuálna prijímacia skúška – po osobnom dohovore s pedagógmi výtvarného odboru

Predpokladom na prijatie dieťaťa do výtvarného odboru je:

Žiakov prijímame do ročníkov:

Vo výtvarnom odbore poskytujeme aj vzdelávanie nasmerované na prípravu žiakov na prijímacie skúšky na stredných a vysokých umeleckých školách. Vyučovanie vo výtvarnom odbore prebieha len v elokovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši.

 

Tanečný odbor

Žiakov do tanečného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Posudzujú sa predovšetkým telesné predpoklady, koordinácia a muzikalita.

V tanečnom odbore ponúkame štúdium so zameraním na ľudový tanec a so zameraním na moderný tanec. Podľa zamerania sú tanečníci zaraďovaní do súborov, ktoré pri škole pôsobia:

Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 - 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

 

Povinné tlačivá na stiahnutie

Pre prihlásenie na štúdium je potrebné vyplniť prihláškučestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez vyplneného čestného prehlásenia sa na žiaka vzťahuje vyššie školné....viď poplatky za šútdium.

• Prihláška na stiahnutie (.doc)

• Čestné vyhlásenie (.doc)

• GDPR - súhlas so spracovaním osobných údajov (.doc)

• Prihláška na stiahnutie (.pdf)

• Čestné vyhlásenie (.pdf)

• GDPR - súhlas so spracovaním osobných údajov (.pdf)

Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť v papierovej alebo elektronickej podobe podľa nasledovných pokynov:

 

 

Ako a kam doručiť prihlášky a povinné prílohy

Keďže sa v dokumentoch nachádzajú osobné údaje dieťaťa, je nutné zasielať ich jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Elektronicky na adresu sekretariat@szuslh.sk v zaheslovanej prílohe. Pre zjednodušenie procesu prosíme, aby ste všetky dokumenty zaheslovali rovnakým heslom. Heslo k zaheslovaným dokumentom nám pošlite prostredníctvom SMS na číslo 0948 196 936.
  2. Osobne na generálny sekretariát školy