Podmienky na prijatie

Pre školský rok 2023/2024 môžeme prijať žiakov do výtvarného, tanečného a hudobného odboru.

Škola prechádza od tohto roku k elektornickej forme prihlášok. Link na elektonickú prihlášku: https://szuslh.edupage.org/register/

Ak máte záujem o štúdium kontaktujte vedúceho/ vedúcu odboru:

Hudobný odbor: Mgr. art. Martin Socháň ( tel.: 0905 156 238) 

Výtvarný odbor: Mgr. Katarína Vrábová (tel: 0948 128 850) 

Tanečný odbor:  Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová (tel: 0905 914 942) - v prípade záujmu o DFS Pramienok alebo FS Váh v Liptovskom 

                            Mikuláši,  Minitanečnú ( 4- ročné deti) a Baletnú prípravku v Liptovskom Mikuláši

                            Alena Majeríková (tel: 0908 903 996) - v prípade záujmu o TK Jessy v Liptovskom Hrádku

                           

Hudobný odbor

V školskom roku 2023/2024 sú voľné kapacity v predmetoch klavír, husle, sopránová zobcová flauta, akordeón a  zborový spev. Novinkou tohto ročníka sú BICIE.

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky v hudobnom odbore. V štúdiu pre dospelých sú žiaci prijímaní len v prípade voľných kapacít školy.

Vyučovanie v hudobnom odbore prebieha len v elokovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši.

 

Výtvarný odbor

Žiakov do výtvarného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky, ktorá prebieha kolektívnou alebo individuálnou formou.

Predpokladom na prijatie dieťaťa do výtvarného odboru je:

Žiakov prijímame do ročníkov:

Vo výtvarnom odbore poskytujeme aj vzdelávanie nasmerované na prípravu žiakov na prijímacie skúšky na stredných a vysokých umeleckých školách. Vyučovanie vo výtvarnom odbore prebieha len v elokovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši.

 

Tanečný odbor

Žiakov do tanečného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Posudzujú sa predovšetkým telesné predpoklady, koordinácia a muzikalita.

V tanečnom odbore ponúkame štúdium so zameraním na ľudový tanec a so zameraním na moderný tanec. Podľa zamerania sú tanečníci zaraďovaní do súborov, ktoré pri škole pôsobia:

Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 - 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

 

Povinné tlačivá na stiahnutie

Pre prihlásenie na štúdium je potrebné vyplniť elektonickú prihláškučestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov, všetko na linku https://szuslh.edupage.org/register/. Bez vyplneného čestného prehlásenia sa na žiaka vzťahuje vyššie školné....viď poplatky za štúdium