Zborový spev

Prečo spievať v zbore

Speváci si svoj „hudobný nástroj“ nosia stále so sebou už od narodenia. Zrejme preto je spev najrozšírenejšiou hudobnou aktivitou na celom svete. Spievanie v detskom zbore je pre deti veľmi prirodzenou možnosťou k tomu, aby postupne začali objavovať krásy hudobného umenia.

Spev v zbore začleňuje deti do kolektívu, čím v nich rozvíja socializačné, kolektivistické, komunikačné, etické a estetické funkcie. Výrazne tiež pomáha pri rozvoji správneho a zdravého dýchania.

Pravideľnými koncertnými vystúpeniami poskytuje deťom možnosť prezentovať sa so svojimi výsledkami pred verejnosťou. Môže tiež slúžiť ako príprava k neskoršej kariére sólového speváka.

 

 

Príležitosti a možnosti štúdia

 

Žiaci budú mať možnosť spievať v speváckom zbore. Práca v speváckom zbore plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie a štúdia pre dospelých /rodičov/. Prehlbuje emocionalitu, rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti. Táto práca sa orientuje prevažne na interpretáciu úprav ľudových piesní slovenských i inonárodných, prípadne sa špecializuje na interpretáciu diel z obdobia renesancie a iných období, spirituálu či gospelu. Ďalším cieľom je prezentácia svojej práce na verejných vystúpeniach a podujatiach školy.

Mnohí žiaci po absolvovaní prvého stupňa štúdia pokračujú v štúdiu na druhom stupni a v štúdiu pre dospelých. Tí najtalentovanejší majú možnosť pripraviť sa na štúdium na konzervatóriách a umeleckých školách.

1. - 3. ročník: žiaci sa učia prvotným speváckym návykom v odbore hlasová výchova

4. - 7. ročník: žiaci prechádzajú na výučbu sólového spevu. Zdokonalia svoj hlas speváckou technikou, naučia sa interpretovať piesne rôznych hudobných žánrov a štýlových období.