Predmety


Kresba

Kresba je jednou zo základných výtvarných techník, v prvom ročníku chápaná ako uvoľnená práca s nástrojom využíva spontánnu detskú kresbu, ktorou deti najradšej vyjadrujú svoje pocity a postoj k svetu. Deti sa učia viesť linky, spoznávajú rôzne typy čiar a spôsoby práce s kresliarskymi materiálmi ako ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie.

Maľba

V rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy maliarskej tvorby. Pri farbe, ako jednom zo základných vyjadrovacích prostriedkov, využívame cvičenia zamerané na pochopenie výrazových možností farby (tónu, výrazu, stupnice tónov, zosvetľovania a stmavovania, miešania farieb a základných farebných kontrastov) a smerovania k uplatneniu týchto výrazových možností vo výtvarnom prejave žiaka. Okrem klasických maliarskych techník, žiakom ponúkame aj netradičné maliarske postupy (maľba čajom, lístím), experimentovanie a objavovanie riešení výtvarných problémov.

Grafika

Deti spoznávajú čierno-biele formy, jednoduché odtláčacie techniky (odtláčaná koláž, monotypia, dekalk),  zložitejšie postupy (suchá ihla, linoryt), prípadne iné.

Dekoratívne činnosti a práca s materiálom

Jednoduchými formami používajú deti rozličné materiály, najmä ako doplnok k iným technikám alebo aj podľa možností sa postupne zoznamujú s ľudovými remeselnými technikami. (drotárstvom, sklenárstvom, čipkárstvom, aplikáciami časti krojov transformovaných do iných materiálov.)

Naši žiaci si na hodinách dekoratívnej činnosti a práce s materiálom vytvoria vlastné mozaiky z kachličiek, bábky (marionety i javajky) taktiež dekoratívnu maľbu na  sklo, asamblážové obrazy či kraslice.

Modelovanie a priestorová tvorba

Ťažiskom práce v ateliéri modelovania je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa naučia základné poznanie materiálu, modelovanie z “ jedného kusu”, formovanie jednoduchých tvarov – figúr, nádob, odtláčanie a podobne.
Priestorová tvorba obsahuje prácu s papierom kartónmi, drevom a inými materiálmi, ktoré umožňujú stavať, vytvárať 3D modely.

 

Vybrané state z dejín výtvarného umenia

Vybrané state z dejín výtvarného umenia spĺňajú v učebných osnovách dvojitú funkciu. Sú v prvom rade oblasťou, ktorá nám sprostredkuje vzťah a hrdosť k tradícii. Ponúka poznatok, že umenie spolunažíva s človekom už naozaj dlhú dobu a je rovnako vyvíjajúcim sa živým „organizmom“ ako človek sám.

V druhom rade je priestorom, kde možno aktívne pátrať, skúmať a triediť. Získavať nielen všeobecný prehľad, ale hlavne osobitý súkromný vzťah k umeniu k jeho jednotlivým kapitolám z dejín umenia. V neposlednom rade sú dejiny výtvarného umenia ako prehliadka kreativity výrazným inšpiratívnym impulzom k ďalšej tvorivej činnosti.