Predmety


Tanečná príprava

Učí sa v nízkych ročníkoch. Žiaci získavajú prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. V polohách na zemi i v stoji získavajú základné telesné dispozície pre tanečné techniky, ktoré prichádzajú vo vyšších ročníkoch.

Klasický tanec

Je pohybový systém s presne vypracovanou metodikou a teóriou. Kladie veľké nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie na uvedomelý pohyb. Má svoje presné pravidlá a štýl. Kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja tanečnú techniku. Vychádza z niekoľkých základných princípov (vytočenosť dolných končatín, akademický obdĺžnik...) a používa francúzsku terminológiu. Klasický tanec, ktorý mnohí ľudia považujú za „balet“ je základom každého kvalitného tanečného prejavu. V našej ZUŠ sa vyučuje od 3. ročníka až do konca druhého stupňa.

Džezový tanec

Vyučuje sa v stredných a vyšších ročníkoch prvého stupňa. Je charakteristický svojou polyrytmikou a polydynamikou. Ide o koordinačne ťažký a excentrický pohyb. Džezový tanec má veľa podôb, od viac etnických až po scénické. My pracujeme viac s jeho scénickou podobou.

Ľudový tanec

Je jedným z tradičných prejavov nášho ľudu, vedie tanečníka k poznávaniu svojho a iných regiónov, ich histórie, zvykov a piesní. V našej škole sa žiaci naučia ľudový charakter niekoľkých slovenských tanečných oblastí počas šiestich rokov. Sú to Oravská, Myjavská, Zemplínska, Horehronská, Podpolianská a samozrejme Liptovská tanečná oblasť. Vyučuje sa od 3. ročníka.

Tanečná prax

Prebieha počas všetkých rokov štúdia, teda celých 13 rokov. Výučbu tohto predmetu zabezpečujú spolupracujúce ľudové alebo moderné súbory. Žiaci v nich získavajú scénické skúsenosti, počas celého roka pracujú na vytváraní choreografií a so súbormi absolvujú aj rôzne súťaže, vystúpenia a zájazdy.

Moderný tanec

Jeho cieľom je oboznámiť žiakov s novými technikami moderného tanca, ktorými sa ešte rozširuje ich výrazový a pohybový slovník. Moderný tanec má veľa rôznych smerov a ich predstaviteľov a vychádza z množstva pohybových princípov. Učí sa len v modernom odbore a len na druhom stupni. Detailnejšie sa venujeme technike José  Limóna, Marthy Grahamovej či súčasnému tancu.

Tance iných národov

Nahrádzajú predmet ľudový tanec na druhom stupni. Žiaci sa oboznamujú s novými kultúrami a tanečným prejavom obyvateľov iných národov. Učia sa tanečný prejav viacerých kultúr, no predovšetkým ruský, ukrajinský, poľský, taliansky, maďarský, španielsky a africký tanec.

Tanečná typológia

Je predmet, vďaka ktorému sa žiaci naučia rôzne druhy tanca jednotlivých tanečných oblastí Slovenska v ich čo najautentickejšej podobe. Úlohou tohto predmetu je takisto naučiť žiakov rozpoznať podľa hudby druh tanca a vhodne podľa nej improvizovane tancovať. Učí sa len v ľudovom odbore a len na druhom stupni.

 

Vyučujúci predmetov tanečného odboru

PEDAGÓGOVIA