Predmety


Tanečná príprava

Učí sa v nízkych ročníkoch. Žiaci získavajú prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. V polohách na zemi i v stoji získavajú základné telesné dispozície pre tanečné techniky, ktoré prichádzajú vo vyšších ročníkoch.

Klasický tanec

Je pohybový systém s presne vypracovanou metodikou a teóriou. Kladie veľké nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie na uvedomelý pohyb. Má svoje presné pravidlá a štýl. Kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja tanečnú techniku. Vychádza z niekoľkých základných princípov (vytočenosť dolných končatín, akademický obdĺžnik...) a používa francúzsku terminológiu. Klasický tanec, ktorí mnohí ľudia považujú za „balet“ je základom každého kvalitného tanečného prejavu. V našej ZUŠ sa vyučuje od 3. ročníka až do konca druhého stupňa.

Džezový tanec

vyučuje sa v stredných a vyšších ročníkoch prvého stupňa. Je charakteristický svojou polyrytmikou a polydynamikou. Ide o koordinačne ťažký a excentrický pohyb. Džezový tanec má veľa podôb, od viac etnických až po scénické. My pracujeme viac s jeho scénickou podobou.

Ľudový tanec

Je jedným z tradičných prejavov nášho ľudu, vedie tanečníka k poznávaniu svojho a iných regiónov, ich histórie, zvykov a piesní. V našej škole sa žiaci naučia ľudový charakter niekoľkých slovenských tanečných oblastí počas šiestich rokov. Sú to Myjavská, Zemplínska, Horehronská, Podpolianská a samozrejme Liptovská tanečná oblasť. Vyučuje sa od 3. ročníka.

Tanečná prax

Prebieha počas všetkých rokov štúdia, teda celých 13 rokov. Výučbu tohto predmetu zabezpečujú spolupracujúce ľudové alebo moderné súbory. Žiaci v nich získavajú scénické skúsenosti, počas celého roka pracujú na vytváraní choreografií a so súbormi absolvujú aj rôzne súťaže, vystúpenia a zájazdy.

Moderný tanec

Jeho cieľom je oboznámiť žiakov s novými technikami moderného tanca, ktorými sa ešte rozširuje ich výrazový a pohybový slovník. Moderný tanec má veľa rôznych smerov a ich predstaviteľov a vychádza z množstva pohybových princípov. Učí sa len v modernom odbore a len na druhom stupni. Detailnejšie sa venujeme technike José  Limóna, technike Marthy Grahamovej, technike Mercea Cunninghama, či súčasnému tancu.

Tance iných národov

Nahrádzajú predmet ľudový tanec na druhom stupni. Žiaci oboznamujú s novými kultúrami a tanečným prejavom obyvateľov iných národov. Učia sa tanečný prejav viacerých kultúr, no predovšetkým ruský, ukrajinský, poľský, taliansky, maďarský, španielsky a africký tanec.

Tanečná typológia

Je predmet, vďaka ktorému sa žiaci naučia rôzne druhy tanca jednotlivých tanečných oblastí Slovenska v ich čo najautentickejšej podobe. Úlohou tohto predmetu je takisto naučiť žiakov rozpoznať podľa hudby druh tanca a vhodne podľa nej improvizovane tancovať. Učí sa len v ľudovom odbore a len na druhom stupni.

 

Vyučujúci predmetov tanečného odboru

PEDAGÓGOVIA