Hudobný odbor

Čo ponúka hudobný odbor

 

Hudobný odbor ponúka svojim žiakom štúdium hry na husle, gitaru, klavír, flautu, akordeón, sólový a zborový spev.

Jeho charakteristikou je prepojenie individuálneho vyučovania v hre na nástroji, speve, hudobnej tvorbe a kolektívnych aktivitách ako hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev.

Ako Súkromná základná umelecká škola zapožičiame hudobné nástroje (gitara, husle) svojim najmenším žiakom na obdobie troch rokov.

 

Osobnostné predpoklady pre štúdium

 

Hra na hudobný nástroj kladie vysoké nároky na fyzickú aj duševnú stránku človeka. Hudba je významným prostriedkom pre rozvoj osobnosti, schopnosti empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce.

Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je súčasné  rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

Komplexná výučba prepája praktické zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych schopností. Podmienkou na prijatie žiaka je základná orientácia v časopriestore hudby.

 

 

Ciele hudobného odboru