Mgr. Jelena Hazuchová

Vzdelanie

Stredná všeobecnovzdelávacie škola Ružomberok

Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov- aprobácia 1.-5. roč. a Hudobná výchova 6.-9. roč.

 

Pedagogická prax

Základná škola Bobrovec

Súčasnosť- Vyučujem hudobnú náuku na SZUŠ Lipt. Hrádok

 

Súčasnosť

Pedagogička Hudobného odboru SZUŠ Liptovský Hrádok, predmet hudobná náuka.